Studio Mey&Zij

Eindelijk eenvoudig mooi wonen

Disclaimer

disclaimer ALGEMEEN

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

GEBRUIK VAN DEZE INTERNETSITE

Het gebruik van deze internetsite gebeurt enkel voor eigen risico. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Studio Mey&Zij aan het beheer en de inhoud van de internetsite besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is of onvolkomenheden bevat. Studio Mey&Zij verstrekt expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Studio Mey&Zij aanvaardt geen aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de internetsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze internetsite of de links naar internetsites van derden. Studio Mey&Zij beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Studio Mey&Zij garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN

Het kan zijn dat Studio Mey&Zij hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft. Dit doet Studio Mey&Zij dan uitsluitend ter informatie en houdt niet in dat Studio Mey&Zij de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is daarom volledig voor eigen risico. Studio Mey&Zij aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Studio Mey&Zij niet gecontroleerd.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Studio Mey&Zij, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Mey&Zij of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Mey&Zij is het niet toegestaan links naar sites van Studio Mey&Zij weer te geven.

ONLINE COMMUNICATIE

Het internet kan onveilig zijn. Stuurt u daarom vertrouwelijke informatie niet per e-mail naar Studio Mey&Zij. Wanneer u dit toch doet, accepteert u het risico dat uw vertrouwelijke bericht door derden onderschept, misbruikt of gewijzigd kan worden. Toepasselijk recht op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze internetsite en de Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

WIJZIGINGEN

Studio Mey&Zij behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer is gewijzigd.

Heeft u vragen? Neem contact op.